Προσόντα:
● Απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας
● Κάτοχοι CPE με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετίας
● Άδεια διδασκαλίας
● Μεταδοτικότητα
● Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες
● Ομαδικό πνεύμα
● Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Παροχές:
● Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
● Συνεχής εκπαίδευση
● Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: marie.maltezou@gmail.com