Στο Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη» διαθέτουμε μεγάλο αριθμό εργαλείων αξιολόγησης για το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων. Ένα ακόμη εργαλείο αξιολόγησης προστέθηκε στη βιβλιοθήκη των εργαλείων μας, η πιστοποιημένη ειδική παιδαγωγός του Κέντρου μας μπορεί σήμερα να σας δώσει απαντήσεις για την ανάγνωση του παιδιού σας!

ΝΕΟ ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Η ΔΑΔΑ είναι μια σύγχρονη, σταθμισμένη στην Ελλάδα δοκιμασία, η οποία αξιοποιεί τρεις παραμέτρους που παραδοσιακά περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης:

• την αναγνωστική αποκωδικοποίηση,
• την ευχέρεια
• την αναγνωστική κατανόηση.

Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθμισης της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επιπλέον, η ΔΑΔΑ προτείνεται για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης δημοτικού και τη συνδρομή στη διαγνωστική εκτίμηση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και των αναγνωστικών συμπεριφορών.

Δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης για όλες τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνάσιου.