notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Ο νέος επιβλέπον του έργου Σκούρα - Πυρί, είναι ο παλιός επιβλέπον που διώκεται πειθαρχικά για το σκάνδαλο;

slider_image
13-02-2013

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλύπτει πειθαρχικά ελεγχόμενους υπαλλήλους καταγγέλλουν με ερώτηση που κατέθεσαν 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά στην ερώτηση οι βουλευτές αναφέρουν τα εξής:
"Η απάντηση με αρ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ.2/25944 και ημερομηνία 6/11/12 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην ερώτηση που καταθέσαμε με αριθμ. Πρωτ. 2391 με ημερομηνία 1/10/2012, αναφέρει:

"Με βάση τις διαπιστώσεις του διενεργήσαντα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για πράξεις και παραλείψεις του επιβλέποντα μηχανικού και του προϊσταμένου αυτού στο έργο "Παράκαμψη Σπάρτης, τμήμα Σκούρα Πυρί", ο ΓΕΔΔ άσκησε ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πειθαρχικές διώξεις σε βάρος των ανωτέρω για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ποινικούς ειδικούς νόμους κατά τις διατάξεις των άρθρων 107 περ. β του ν.3528/2007.

Ακολούθως με το 13722/22-8-2011 έγγραφο του ΓΕΔΔ των πειθαρχικών διώξεων διαβιβάστηκαν αντίγραφα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης για συσχέτιση με τα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.

Περαιτέρω, με το 13724/22-8-2011 έγγραφο του ΓΕΔΔ ζητήθηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου να αποσταλεί το πόρισμα της ΕΔΕ μετά των συνημμένων μαρτυρικών καταθέσεων και λοιπών στοιχείων στην Υπηρεσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διαπίστωση της ευθύνης και τον καταλογισμό της ζημιάς που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο στους υπεύθυνους.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στο Γραφείο του ΓΕΔΔ η σχετική πειθαρχική απόφαση.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι έχει διενεργηθεί έκτακτη επιθεώρηση του εν λόγω έργου από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και εκδόθηκε σχετική έκθεση με τα συμπεράσματα του ελέγχου μέχρι 26-09-2012.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν επί των ζητημάτων που θίγονται στην εν λόγω Ερώτηση είναι τα συνερωτώμενα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων".

Επίσης σε επιστολή του Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΘΕΜΑ: "Έλεγχος πειθαρχικής Ευθύνης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γεωργίου Κωστόγιαννη και Γεωργίου Παπαηλίου" αναφέρεται: "ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. ΕΠ 360/14-11-2011 έγγραφό σας

Επί των διαλαμβανομένων στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 110 του ν 3528/2007 ορίζεται: "Πράξεις που έχουν τελεστεί από υπάλληλο κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα τιμωρούνται πειθαρχικά εάν υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 109 του παρόντος και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους".

Η μετάταξη δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ αναλύεται τυπικώς σε ταυτόχρονη απόλυση από μία θέση και διορισμό σε άλλη. Συνεπεία τούτου για την πειθαρχική ευθύνη μεταταγέντος υπαλλήλου ως προς τα πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία τέλεσε κατά το χρόνο που υπηρετούσε στην προηγουμένη του θέση έχει εφαρμογή η προαναφερθείσα διάταξη.

Στην προκειμένη περίπτωση οι υπάλληλοι κ.κ. Γεώργιος Κωστόγιαννης και Γεώργιος Παπαηλίου τέλεσαν τα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία ασκήθηκε σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όντας υπάλληλοι της Δ.Ε.Κ.Ε της πρώην Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ανωτέρω από 1-1-2010 με τις διατάξεις του ν.3852/2010 κατετάγησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ακολούθως από 1-7-2011 με τις ίδιες ως άνω διατάξεις μετατάχθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου , ΟΤΑ Β βαθμού. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς κατά την άποψή μας, ότι ο πειθαρχικός έλεγχος των εγκαλούμενων υπαλλήλων διέπεται από τη διάταξη της παρ, 5 του άρθρου 110 του ν.3528/2007 και συνεπώς αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για να επιληφθεί των ασκηθεισών σε βάρος τους πειθαρχικών διώξεων από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου".

Με βάση τα ανωτέρω ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου παρανομεί γιατί:
εξακολουθεί να κωλυσιεργεί και δεν αποστέλλει το πόρισμα της ΕΔΕ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που του ζητήθηκε με αρ. πρωτ. 13724/22-8-2011.

Επίσης παρόλο που Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κρίνει, στο ανωτέρω πόρισμα του, ότι οι υπάλληλοι κ.κ. Γεώργιος Κωστόγιαννης και Γεώργιος Παπαηλίου τέλεσαν τα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία ασκήθηκε σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου δεν προχωρεί στις νομικές ενέργειες που επιβάλλονται για τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώματα στα οποία έχουν υποπέσει οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Αντιθέτως η επανένταξη στο ΕΣΠΑ και η νέα δημοπράτηση της εργολαβίας (για την οποία κατηγορούνται ότι έχουν τελέσει πειθαρχικά αδικήματα) διενεργείται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν μέχρι σήμερα οι δύο υπάλληλοι, ο ένας εκ των οποίων (ο παλιός επιβλέπων) ασκεί πλέον τα καθήκοντα του διευθυντή αυτής με Απόφαση του ίδιου του περιφερειάρχη.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου μάλιστα τοποθέτησε πρόσφατα ως μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον ένα από τους δύο υπαλλήλους, που τυγχάνει να είναι πάλι ο πρώην επιβλέπων του έργου και διώκεται πειθαρχικά για αδικήματα από τα οποία υπέστη βλάβη το Δημόσιο. Δηλαδή ο ανωτέρω, ενώ ελέγχεται πειθαρχικά θα κρίνει υπηρεσιακά την εξέλιξη συναδέλφων του".

Καταλήγοντας οι βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς:

  Αν θα ολοκληρωθεί επιτέλους η πειθαρχική διαδικασία για τους υπαλλήλους για τους οποίους σύμφωνα το έγγραφο του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης "η παντελής έλλειψη ελέγχου καταδεικνύει την πρόθεσή του να προσπορίσει ο έκπτωτος ανάδοχος παράνομο όφελος ύψους 5.395.000 ευρώ, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο με το ποσό αυτό".

  Αν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι αυτοί όπως συνέβη για άλλους υπαλλήλους για πολύ ηπιότερης μορφής πειθαρχικές παραβάσεις σύμφωνα με τον Νόμο που η κυβέρνηση έφερε κατεπειγόντως στην Βουλή το Νοέμβριο (Ν 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄).

  Αν η άρνηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου να αποστείλει το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί παράβαση καθήκοντος.

  Σε ποιες ενέργειές πρόκειται να προβούν τα αρμόδια υπουργεία για την παράνομη συμπεριφορά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αρνείται να ενημερώσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν προβαίνει στις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των πειθαρχικών αδικημάτων.

  Αν είναι σύννομο ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων πειθαρχικά ελεγχόμενων να μετέχει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλύπτει πειθαρχικά ελεγχόμενους υπαλλήλους καταγγέλλουν με ερώτηση που κατέθεσαν 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά στην ερώτηση οι βουλευτές αναφέρουν τα εξής:
"Η απάντηση με αρ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ.2/25944 και ημερομηνία 6/11/12 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην ερώτηση που καταθέσαμε με αριθμ. Πρωτ. 2391 με ημερομηνία 1/10/2012, αναφέρει:

"Με βάση τις διαπιστώσεις του διενεργήσαντα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για πράξεις και παραλείψεις του επιβλέποντα μηχανικού και του προϊσταμένου αυτού στο έργο "Παράκαμψη Σπάρτης, τμήμα Σκούρα Πυρί", ο ΓΕΔΔ άσκησε ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου πειθαρχικές διώξεις σε βάρος των ανωτέρω για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ποινικούς ειδικούς νόμους κατά τις διατάξεις των άρθρων 107 περ. β του ν.3528/2007.

Ακολούθως με το 13722/22-8-2011 έγγραφο του ΓΕΔΔ των πειθαρχικών διώξεων διαβιβάστηκαν αντίγραφα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης για συσχέτιση με τα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.

Περαιτέρω, με το 13724/22-8-2011 έγγραφο του ΓΕΔΔ ζητήθηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου να αποσταλεί το πόρισμα της ΕΔΕ μετά των συνημμένων μαρτυρικών καταθέσεων και λοιπών στοιχείων στην Υπηρεσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διαπίστωση της ευθύνης και τον καταλογισμό της ζημιάς που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο στους υπεύθυνους.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στο Γραφείο του ΓΕΔΔ η σχετική πειθαρχική απόφαση.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι έχει διενεργηθεί έκτακτη επιθεώρηση του εν λόγω έργου από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και εκδόθηκε σχετική έκθεση με τα συμπεράσματα του ελέγχου μέχρι 26-09-2012.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν επί των ζητημάτων που θίγονται στην εν λόγω Ερώτηση είναι τα συνερωτώμενα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων".

Επίσης σε επιστολή του Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΘΕΜΑ: "Έλεγχος πειθαρχικής Ευθύνης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γεωργίου Κωστόγιαννη και Γεωργίου Παπαηλίου" αναφέρεται: "ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. ΕΠ 360/14-11-2011 έγγραφό σας

Επί των διαλαμβανομένων στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 110 του ν 3528/2007 ορίζεται: "Πράξεις που έχουν τελεστεί από υπάλληλο κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα τιμωρούνται πειθαρχικά εάν υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 109 του παρόντος και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους".

Η μετάταξη δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ αναλύεται τυπικώς σε ταυτόχρονη απόλυση από μία θέση και διορισμό σε άλλη. Συνεπεία τούτου για την πειθαρχική ευθύνη μεταταγέντος υπαλλήλου ως προς τα πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία τέλεσε κατά το χρόνο που υπηρετούσε στην προηγουμένη του θέση έχει εφαρμογή η προαναφερθείσα διάταξη.

Στην προκειμένη περίπτωση οι υπάλληλοι κ.κ. Γεώργιος Κωστόγιαννης και Γεώργιος Παπαηλίου τέλεσαν τα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία ασκήθηκε σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όντας υπάλληλοι της Δ.Ε.Κ.Ε της πρώην Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ανωτέρω από 1-1-2010 με τις διατάξεις του ν.3852/2010 κατετάγησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ακολούθως από 1-7-2011 με τις ίδιες ως άνω διατάξεις μετατάχθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου , ΟΤΑ Β βαθμού. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς κατά την άποψή μας, ότι ο πειθαρχικός έλεγχος των εγκαλούμενων υπαλλήλων διέπεται από τη διάταξη της παρ, 5 του άρθρου 110 του ν.3528/2007 και συνεπώς αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για να επιληφθεί των ασκηθεισών σε βάρος τους πειθαρχικών διώξεων από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου".

Με βάση τα ανωτέρω ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου παρανομεί γιατί:
εξακολουθεί να κωλυσιεργεί και δεν αποστέλλει το πόρισμα της ΕΔΕ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που του ζητήθηκε με αρ. πρωτ. 13724/22-8-2011.

Επίσης παρόλο που Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κρίνει, στο ανωτέρω πόρισμα του, ότι οι υπάλληλοι κ.κ. Γεώργιος Κωστόγιαννης και Γεώργιος Παπαηλίου τέλεσαν τα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία ασκήθηκε σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου δεν προχωρεί στις νομικές ενέργειες που επιβάλλονται για τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώματα στα οποία έχουν υποπέσει οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Αντιθέτως η επανένταξη στο ΕΣΠΑ και η νέα δημοπράτηση της εργολαβίας (για την οποία κατηγορούνται ότι έχουν τελέσει πειθαρχικά αδικήματα) διενεργείται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν μέχρι σήμερα οι δύο υπάλληλοι, ο ένας εκ των οποίων (ο παλιός επιβλέπων) ασκεί πλέον τα καθήκοντα του διευθυντή αυτής με Απόφαση του ίδιου του περιφερειάρχη.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου μάλιστα τοποθέτησε πρόσφατα ως μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον ένα από τους δύο υπαλλήλους, που τυγχάνει να είναι πάλι ο πρώην επιβλέπων του έργου και διώκεται πειθαρχικά για αδικήματα από τα οποία υπέστη βλάβη το Δημόσιο. Δηλαδή ο ανωτέρω, ενώ ελέγχεται πειθαρχικά θα κρίνει υπηρεσιακά την εξέλιξη συναδέλφων του".

Καταλήγοντας οι βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς:

  Αν θα ολοκληρωθεί επιτέλους η πειθαρχική διαδικασία για τους υπαλλήλους για τους οποίους σύμφωνα το έγγραφο του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης "η παντελής έλλειψη ελέγχου καταδεικνύει την πρόθεσή του να προσπορίσει ο έκπτωτος ανάδοχος παράνομο όφελος ύψους 5.395.000 ευρώ, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο με το ποσό αυτό".

  Αν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι αυτοί όπως συνέβη για άλλους υπαλλήλους για πολύ ηπιότερης μορφής πειθαρχικές παραβάσεις σύμφωνα με τον Νόμο που η κυβέρνηση έφερε κατεπειγόντως στην Βουλή το Νοέμβριο (Ν 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄).

  Αν η άρνηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου να αποστείλει το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί παράβαση καθήκοντος.

  Σε ποιες ενέργειές πρόκειται να προβούν τα αρμόδια υπουργεία για την παράνομη συμπεριφορά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αρνείται να ενημερώσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν προβαίνει στις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των πειθαρχικών αδικημάτων.

  Αν είναι σύννομο ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων πειθαρχικά ελεγχόμενων να μετέχει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Eτικέτες :

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας