notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Αναγκαία έργα για τη βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού Λακωνίας

slider_image
26-02-2013

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία εξέλιξης των έργων της κατασκευής του φράγματος της Κελεφίνας, του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου και του αρδευτικού δικτύου του Τρινάσου ζητά με ερώτησή της στη Βουλή η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργα πνοής για τον τομέα διαχείρισης των υδατικών πόρων του Νομού.

Η Βουλευτής ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς να ενημερωθεί για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων αυτών και για τη χρηματοδότησή τους, εν όψει μάλιστα και της ανάγκης συμμόρφωσης προς την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βιώσιμη χρήση των υδάτων.

Ζητά επιπλέον αναλυτική πληροφόρηση τόσο για το γενικότερο σχεδιασμό διαχείρισης των υδατικών πόρων της Λακωνίας όσο και για την ύπαρξη ή την πρόθεση εκπόνησης ολοκληρωμένου προγράμματος για την αειφόρο διαχείριση του ποταμού Ευρώτα.

Η Βουλευτής υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτούν τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις τωρινές ανάγκες, αλλά και να δίνουν την ευκαιρία στις επόμενες γενιές να καλύψουν τις δικές τους.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής:
Έργα πνοής για τον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Λακωνίας αποτελούν η κατασκευή του φράγματος της Κελεφίνας, του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου, καθώς και του αρδευτικού δικτύου του Τρινάσου. Συγκεκριμένα:

Α.-
Σκοπός του έργου της κατασκευής του φράγματος της Κελεφίνας είναι η δημιουργία χωμάτινου ταμιευτήρα αποθήκευσης των υδάτων που απορρέουν από το ρέμα της Κελεφίνας, που θα χρησιμεύσουν για την άρδευση εκτάσεων, συνολικής επιφάνειας μέχρι και 40.000 στρεμμάτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα επάρκειας υδάτων.
Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα εξυπηρετηθεί η υδροδότηση παρακείμενων περιοχών, αλλά και θα αποκατασταθεί και η υδροδότηση εκείνων που σήμερα εξυπηρετούνται από πηγές, ενώ θα ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.
Περαιτέρω δε, θα δημιουργηθούν και δυνατότητες αξιοποίησης της τουριστικής δυναμικής της παραλίμνιας ζώνης.
Η «Μελέτη φράγματος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας» εμφανίζεται, με προϋπολογισμό 2.451.919 ευρώ και απορρόφηση 1.378.519 ευρώ, να έχει ενταχθεί στο Μέτρο 125Α1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενώ η μελέτη και η κατασκευή του φράγματος είχε ενταχθεί στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το 2008, με προϋπολογισμό 25.000.000 ευρώ.

Β.- Σκοπός του έργου του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων των όμορων περιοχών.
Ο «Αγωγός μεταφοράς νερού από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Νομού Λακωνίας» έχει ενταχθεί στον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 46.400.000 ευρώ.

Γ.- Σκοπός του έργου του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου είναι η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου, για να αντιμετωπιστεί η κατασπατάληση των υδάτων και η δυσλειτουργικότητα του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου.
Η κατασκευή κλειστού αρδευτικού δικτύου υπό πίεση θα συντελέσει σημαντικά  στην ουσιαστική οικονομία του αρδευτικού ύδατος αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Ν. Λακωνίας», προϋπολογισμού 11.400.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 125Α1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με ειδικότερα ενταγμένα υποέργα τη «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Τρινάσου» και την «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τρινάσου Ν. Λακωνίας», προϋπολογισμών 1.400.000 ευρώ και 10.000.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Δεδομένου, περαιτέρω, ότι:
  Τα προβλήματα της ελλιπούς ή ανεπαρκούς ύδρευσης και άρδευσης στο μεγαλύτερο μέρος του Νομού έχουν οδηγήσει στην κατασκευή πλήθους γεωτρήσεων, αποστραγγιστικών τάφρων και καναλιών εκτροπής υδάτων, στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα. Συγκεκριμένα, προκειμένου να υδροδοτηθούν οι περιοχές της λεκάνης απορροής του Ευρώτα, λειτουργούν αναγκαστικά πάνω από 2.000 ιδιωτικές γεωτρήσεις, καθώς και δεκάδες γεωτρήσεις από τοπικούς Τ.Ο.Ε.Β. και Δήμους, χωρίς να συνυπολογιστούν οι απευθείας αντλήσεις υδάτων από τον ποταμό και τους παραποτάμους του.
  Η ολοκληρωμένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων έχει αναχθεί, στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, σε αυτοτελώς συνταγματικά προστατευόμενο αγαθό.
  Η ιδιαίτερης σημαντικότητας Οδηγία 2000/60/ΕΚ, καθώς και το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α’/08-03-2007), που εκδόθηκε σε συμμόρφωσή της, θέτουν το απαιτούμενο πλαίσιο και ορίζουν τις δυνατότητες για προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού, βάσει της μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων, ενώ παράλληλα θέτουν και σχετικές προθεσμίες.
  Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτούν τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις τωρινές ανάγκες, αλλά και να δώσουν την ευκαιρία στις επόμενες γενιές να καλύψουν τις δικές τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του έργου της κατασκευής του φράγματος της Κελεφίνας, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και σε τι ποσό ανέρχεται ο προϋπολογισμός του;
  Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του έργου της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς υδάτων από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και σε τι ποσό ανέρχεται ο προϋπολογισμός του;
  Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του έργου της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και σε τι ποσό ανέρχεται ο προϋπολογισμός του;
  Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων ;
  Ποιος είναι ο γενικότερος σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Λακωνίας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε μία από τις προβλεπόμενες δράσεις, δεδομένου και του επιτακτικού χαρακτήρα των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων;
  Υπάρχει ή πρόκειται να εκπονηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αειφόρο διαχείριση του ποταμού Ευρώτα, λαμβανομένης υπόψη και της υποχρέωσης της χώρας μας σε συμμόρφωση με τη σχετική Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία έθετε προθεσμία έως το τέλος του 2009 για την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού;

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία εξέλιξης των έργων της κατασκευής του φράγματος της Κελεφίνας, του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου και του αρδευτικού δικτύου του Τρινάσου ζητά με ερώτησή της στη Βουλή η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργα πνοής για τον τομέα διαχείρισης των υδατικών πόρων του Νομού.

Η Βουλευτής ζητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς να ενημερωθεί για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων αυτών και για τη χρηματοδότησή τους, εν όψει μάλιστα και της ανάγκης συμμόρφωσης προς την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βιώσιμη χρήση των υδάτων.

Ζητά επιπλέον αναλυτική πληροφόρηση τόσο για το γενικότερο σχεδιασμό διαχείρισης των υδατικών πόρων της Λακωνίας όσο και για την ύπαρξη ή την πρόθεση εκπόνησης ολοκληρωμένου προγράμματος για την αειφόρο διαχείριση του ποταμού Ευρώτα.

Η Βουλευτής υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτούν τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις τωρινές ανάγκες, αλλά και να δίνουν την ευκαιρία στις επόμενες γενιές να καλύψουν τις δικές τους.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής:
Έργα πνοής για τον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Λακωνίας αποτελούν η κατασκευή του φράγματος της Κελεφίνας, του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου, καθώς και του αρδευτικού δικτύου του Τρινάσου. Συγκεκριμένα:

Α.-
Σκοπός του έργου της κατασκευής του φράγματος της Κελεφίνας είναι η δημιουργία χωμάτινου ταμιευτήρα αποθήκευσης των υδάτων που απορρέουν από το ρέμα της Κελεφίνας, που θα χρησιμεύσουν για την άρδευση εκτάσεων, συνολικής επιφάνειας μέχρι και 40.000 στρεμμάτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα επάρκειας υδάτων.
Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα εξυπηρετηθεί η υδροδότηση παρακείμενων περιοχών, αλλά και θα αποκατασταθεί και η υδροδότηση εκείνων που σήμερα εξυπηρετούνται από πηγές, ενώ θα ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.
Περαιτέρω δε, θα δημιουργηθούν και δυνατότητες αξιοποίησης της τουριστικής δυναμικής της παραλίμνιας ζώνης.
Η «Μελέτη φράγματος Κελεφίνας Ν. Λακωνίας» εμφανίζεται, με προϋπολογισμό 2.451.919 ευρώ και απορρόφηση 1.378.519 ευρώ, να έχει ενταχθεί στο Μέτρο 125Α1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενώ η μελέτη και η κατασκευή του φράγματος είχε ενταχθεί στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το 2008, με προϋπολογισμό 25.000.000 ευρώ.

Β.- Σκοπός του έργου του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων των όμορων περιοχών.
Ο «Αγωγός μεταφοράς νερού από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Νομού Λακωνίας» έχει ενταχθεί στον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 46.400.000 ευρώ.

Γ.- Σκοπός του έργου του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου είναι η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου, για να αντιμετωπιστεί η κατασπατάληση των υδάτων και η δυσλειτουργικότητα του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου.
Η κατασκευή κλειστού αρδευτικού δικτύου υπό πίεση θα συντελέσει σημαντικά  στην ουσιαστική οικονομία του αρδευτικού ύδατος αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Ν. Λακωνίας», προϋπολογισμού 11.400.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 125Α1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με ειδικότερα ενταγμένα υποέργα τη «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Τρινάσου» και την «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τρινάσου Ν. Λακωνίας», προϋπολογισμών 1.400.000 ευρώ και 10.000.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Δεδομένου, περαιτέρω, ότι:
  Τα προβλήματα της ελλιπούς ή ανεπαρκούς ύδρευσης και άρδευσης στο μεγαλύτερο μέρος του Νομού έχουν οδηγήσει στην κατασκευή πλήθους γεωτρήσεων, αποστραγγιστικών τάφρων και καναλιών εκτροπής υδάτων, στη λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα. Συγκεκριμένα, προκειμένου να υδροδοτηθούν οι περιοχές της λεκάνης απορροής του Ευρώτα, λειτουργούν αναγκαστικά πάνω από 2.000 ιδιωτικές γεωτρήσεις, καθώς και δεκάδες γεωτρήσεις από τοπικούς Τ.Ο.Ε.Β. και Δήμους, χωρίς να συνυπολογιστούν οι απευθείας αντλήσεις υδάτων από τον ποταμό και τους παραποτάμους του.
  Η ολοκληρωμένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων έχει αναχθεί, στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, σε αυτοτελώς συνταγματικά προστατευόμενο αγαθό.
  Η ιδιαίτερης σημαντικότητας Οδηγία 2000/60/ΕΚ, καθώς και το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α’/08-03-2007), που εκδόθηκε σε συμμόρφωσή της, θέτουν το απαιτούμενο πλαίσιο και ορίζουν τις δυνατότητες για προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού, βάσει της μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων, ενώ παράλληλα θέτουν και σχετικές προθεσμίες.
  Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτούν τη λήψη αποφάσεων σήμερα, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τις τωρινές ανάγκες, αλλά και να δώσουν την ευκαιρία στις επόμενες γενιές να καλύψουν τις δικές τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του έργου της κατασκευής του φράγματος της Κελεφίνας, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και σε τι ποσό ανέρχεται ο προϋπολογισμός του;
  Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του έργου της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς υδάτων από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και σε τι ποσό ανέρχεται ο προϋπολογισμός του;
  Ποια είναι η πορεία εξέλιξης του έργου της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και σε τι ποσό ανέρχεται ο προϋπολογισμός του;
  Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων ;
  Ποιος είναι ο γενικότερος σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Λακωνίας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε μία από τις προβλεπόμενες δράσεις, δεδομένου και του επιτακτικού χαρακτήρα των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων;
  Υπάρχει ή πρόκειται να εκπονηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αειφόρο διαχείριση του ποταμού Ευρώτα, λαμβανομένης υπόψη και της υποχρέωσης της χώρας μας σε συμμόρφωση με τη σχετική Οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία έθετε προθεσμία έως το τέλος του 2009 για την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού;

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Eτικέτες :

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας